Overzicht

Nieuwsbericht

Laatste update: 03 juni 2015

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht

Het arbeidsrecht staat voor de grootste verandering in 70 jaar. Leendert Krijgsman en William van Wijngaarden, als advocaat werkzaam bij Bouwman Van Dommelen Advocaten, hebben ons hierover op 21 mei jl. bijgepraat tijdens onze bijeenkomst in Kampanje. Bij deze volgt een korte samenvatting daarvan.

Op 1 januari 2015 is het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Dit gedeelte ziet met name op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De meest opvallende wijzigingen hebben betrekking op de proeftijd, het concurrentiebeding en de aanzegplicht. Per 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de wet in werking. Deze wijzigingen zien voornamelijk op het ontslagrecht, de transitievergoeding en de ketenregeling.

Wijzigingen flexibele arbeidsovereenkomst (per 1 januari 2015)
In een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden afgesproken. Daarnaast kunnen flexwerkers alleen nog in uitzonderlijke gevallen aan een concurrentiebeding worden gehouden. Ook is aan de werkgever een aanzegplicht opgelegd. Dit houdt in dat de werknemer minimaal een maand voor de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk moet worden geïnformeerd of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd.

Ontslagrecht (per 1 juli 2015)
Het ontslagrecht wijzigt drastisch. De route voor het ontslag wordt straks bepaald door de ontslaggrond. In geval van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid dient de werkgever zich tot het UWV te wenden. Bij ontslag om andere (persoonlijke) redenen, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, loopt de procedure via de kantonrechter. Uiteraard kunnen partijen ook besluiten met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Veelal gebeurt dit door middel van een beëindigingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Nieuw is dat de werknemer na de totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst twee weken bedenktijd krijgt. Binnen die termijn kan de werknemer zonder opgaaf van redenen de beëindigingsovereenkomst ontbinden.

Transitievergoeding (per 1 juli 2015)
Zodra op initiatief van de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt beëindigd en de arbeidsrelatie minimaal twee jaar heeft geduurd, is het uitgangspunt dat elke werknemer recht heeft op een transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- of een jaarsalaris als een werknemer per jaar meer dan € 75.000,- verdient. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst. In beginsel geldt voor de eerste tien dienstjaren 1/3 van het maandsalaris per dienstjaar en vanaf het elfde dienstjaar 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar.

Ketenregeling (per 1 juli 2015)
Daarnaast wordt de zogenaamde ketenregeling aangepast. Een werknemer heeft al recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na een periode van twee jaren of na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten. De ketenregeling wordt pas onderbroken door een tussenpoos van zes maanden.

Deel dit bericht.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op.