Overzicht

Nieuwsbericht

Laatste update: 24 oktober 2016

Agenda ALV Ondernemend Hardinxveld 23 November

A G E N D A :

Aanvang statutaire Algemene Ledenvergadering: 20:00 uur:

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen besluitenlijst van de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2015
4. Presentatie jaarverslag
5. Financieel verslag 2015 door de penningmeester
– Jaarverslag 2015, stand van zaken 2016 en begroting 2017
– Beoordeling financiële verslaglegging door de Financiële Controlecommissie
– Vaststellen van de jaarlijkse contributie en actiebijdrage voor het nieuwe verenigingsjaar
– Verkiezing leden Financiële Controlecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar
6. Verkiezing en herverkiezing bestuursleden:
– Voorgesteld wordt dhr. mr. W. van Wijngaarden, advocaat
– Aftredend en herkiesbaar is dhr. Jan van Hunnik, voorzitter
Het bestuur draagt William van Wijngaarden voor als bestuurslid, voor een eerste termijn van 4 jaar. Na benoeming van William van Wijngaarden zal deze binnen het bestuur benoemd worden als secretaris.
Het bestuur draagt Jan van Hunnik voor als bestuurslid en tevens in de functie als voorzitter, voor een nieuwe termijn van 4 jaar. Volgens de statuten benoemt de ledenvergadering de voorzitter.
(ook individuele leden kunnen kandidaten stellen, mits gesteund door tenminste zeven andere individuele leden. Eventuele kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering gemeld worden bij de voorzitter).
7. Voorstel door het bestuur voor het vaststellen van een Huishoudelijk Reglement
Tijdens de ALV op 11 november 2015 is dit Huishoudelijk Reglement ter stemming gebracht en door de aanwezige leden goedgekeurd. Vanwege het ontbreken van het vereiste quorum bij de ALV in 2015 wordt het Huishoudelijk Reglement opnieuw in stemming gebracht. Voor goedkeuring is een meerderheid van 2/3 van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden benodigd.
8. Rondvraag
9. Afsluiten statutaire Algemene Ledenvergadering

Pauze

Netwerk Workshop door Robert-Jan van Zessen en Judith Smits van Blue Orange Company: www.blueorangecompany.com

Aansluitend netwerkbijeenkomst met een hapje en drankje

Deel dit bericht.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op.